Proves d’accés a la universitat


Tecnologia industrial


Sèrie 4

Responeu als sis exercicis següents.

EXERCICI 1

Qüestió 1:Un acer té un mòdul elàstic de 210GPa, un límit elàstic de 350MPa i un límit de rup-tura de 520MPa. Si una proveta d’aquest material se sotmet a una càrrega de tracció de 80kN, quin diàmetre mínim ha de tenir la proveta perquè no experimenti cap deformació permanent?

12,06mm
17,06mm
8,531mm
12,93mm

Qüestió 2:

el diàmetre mínim del forat és 100mm.
el diàmetre màxim del forat és 102,92mm.
el diàmetre mínim de l’eix és 99,929mm.
el diàmetre màxim de l’eix és 100mm.

Qüestió 3: Una persona recorre, cada dia, 126km en cotxe per anar i tornar de la feina. Fa aquestrecorregut 5 vegades a la setmana. Si utilitza un cotxe de gasolina amb un consum mitjà de 6,7L/100km i que emet 145g de CO2 per kilòmetre, quants kilograms de CO2 (petjada de car-boni) emetrà setmanalment?/p>

9,14kg
13,63kg
91,35kg
612,1kg

Qüestió 4: Una motocicleta té un motor de quatre temps amb un sol cilindre de 52,4mm de diàmetre i una cursa de 57,8mm. A quina categoria de cilindrada pertany la motocicleta?

250 cm33
125 cm3
1000 cm3
50 cm3

Qüestió 5: Es disposa de dos generadors síncrons. El primer té 10 pols i es connecta a 50Hz. El segon té 12 pols i es connecta a 60Hz. Pel que fa a les velocitats de gir dels seus eixos, es pot afirmar que

les dues són iguals.
la del primer és més gran que la del segon.
no es poden calcular sense saber si la connexió és en estrella o en triangle.
la del primer és més petita que la del segon.

EXERCICI 2

Una màquina de producció en sèrie disposa de dos polsadors: l’un s’activa amb la mà i l’altre amb el peu. Per a posar en marxa la màquina, l’operari ha de prémer, com a mínim, un dels dos polsadors. A més, hi ha un interruptor d’emergència, que quan s’acciona atura la màquina. Responeu a les qüestions que hi ha a continuació utilitzant les variables d’estat següents:

a) Escriviu la taula de veritat del sistema.

b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.

c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent.

EXERCICI 3

La barra OB, de massa negligible, sosté una bola de massa m=200kg. La barra està articulada a O i el siste-ma es troba en equilibri gràcies al tirant AC de diàmetre d=3mm. El punt C és el punt mitjà de la barra OB.

a)Dibuixeu el diagrama de sòlid lliure de la barra OB.

Determineu:

b)La força a la qual està sotmès el tirant AC.

4189 N
4823 N
3923 N
3547 N

c)Les forces horitzontal FH i vertical FV a l’articulació O.

FH= 254,87 N i FV= 294,3 N
FH= 0 N i FV= 1961 N
FH= 1961 N i FV= 0
FH= 294,3 N i FV= 254,87 N

d)La tensió normal σ del tirant.

t= 555,0 MPa
t= 594,0 MPa
t= 519,0 MPa
t= 599,0 MPa

EXERCICI 4

Una central hidroelèctrica aprofita l’energia d’un salt d’aigua d’altura h=61,9m. La cen-tral funciona 8 hores al dia, 310 dies l’any, amb un cabal mitjà q=35 m3/s. El rendiment de la central és ηcentral=0,93. Determineu:

a)La potència Paigua que es pot obtenir amb el salt d’aigua.

26,59MW
27,91MW
21,25MW
24,22MW

b)La potència que subministra la central Psubm.

24,22MW
21,63MW
19,77MW
23,89MW

c)L’energia diària útil Eútil generada.

569,1·103J
635,2·109J
569,1·109J
635,2·103J

El consum mitjà elèctric d’un habitatge a Catalunya és Econs=3487kWh per any.

d) Quants habitatges es podrien abastir amb aquesta central?

14053 habitatges
23033 habitatges
17083 habitatges
15657 habitatges

EXERCICI 5

Una bicicleta elèctrica està equipada amb una bateria de liti (de comportament ideal) que subministra una energia Ebat=400Wh. La bateria alimenta un motor de rendiment ηmot=0,957 connectat a un reductor de rendiment ηred=0,93. La relació de transmis-sió entre la velocitat de rotació de les rodes nr i la velocitat de rotació del motor nmot és τ=nr/nmot=0,065. El diàmetre de les rodes és d=710mm. A l’inici del trajecte la bateria està totalment carregada. En les condicions d’estudi, la bicicleta avança sempre a una velocitat constant v=25km/h per un terreny horitzontal, el ciclista no pedala i el reductor subministra a l’eix de la roda una potència Psubm=250W. Les pèrdues per rodolament i les causades per l’aerodinàmica es poden negligir. Determineu:

a)L’energia dissipada Ediss en el conjunt motor-reductor quan s’ha esgotat la bateria.

158,4kJ
237,9kJ
186,4kJ
210,7kJ

b) El temps màxim tmàx que pot funcionar la bicicleta i la distància màxima recorregu-da smàx.

tmàx=1,638h i smàx=37,60 km
tmàx=1,345h i smàx=35,90 km
tmàx=1,424h i smàx=35,60 km
tmàx=1,289h i smàx=39,23 km

c)La velocitat angular de les rodes ωr.

19,56 rad/s
14,74 rad/s
18,89 rad/s
19,47 rad/s

d) El parell Γ a l’eix de sortida del motor.

0,8932 Nm
0,7362 Nm
0,8823 Nm
0,9527 Nm

EXERCICI 6

Una planxa de cabells professional està formada per dues resistències de valor R1=R2=70Ω connectades en paral·lel. La planxa es connecta a U=230V i s’estima que està en funcionament un temps t=6hores diàries. Determineu:

a)El corrent total Itot que consumeix la planxa.

6,73 A
6,571 A
4,93 A
5,57 A

b) La potència elèctrica Pelèctr necessària perquè funcioni.

1873 W
1511 W

c)L’energia que consumirà diàriament Econs..

32,65 MJ
37,88 MJ
34,72 MJ
35,35 MJ

d) El cost diari de l’energia consumida cdiari per la planxa de cabells si el cost del kilowatt hora és c = 0,12 €/(kWh).

1,088€
2,032€
1,240€
1,574€