Proves d’accés a la universitat


Tecnologia industrial


Sèrie 1

Responeu als sis exercicis següents.

EXERCICI 1

Qüestió 1: La figura mostra la corba tensió-deformació obtinguda en un assaig de tracció. Quin valor aproximat té el mòdul elàstic del material?

250GPa
110GPa
265GPa
62,5GPa

Qüestió 2: Un cotxe està equipat amb un motor de combustió interna de quatre cilindres en línia de 79,5mm de diàmetre i 80,5mm de cursa. Quina és la cilindrada del motor?

399,6 cm3
3196 cm3
1598 cm3
8042 cm3

Qüestió 3: Una porta corredissa automàtica és accionada mitjançant un motor que gira a nmot=1500 min–1 i un reductor. L’eix de sortida del reductor és un pinyó de radi primitiu r=30 mm que acciona una cremallera fixa a la porta. En règim nominal, la porta es trasllada a una velocitat constant vnom=0,1 2m/s. Determineu la relació de transmissió entre la velocitat angular de l’eix de sortida del reductor i la velocitat angular de l’eix del motor τ=ωredmot.

39,27
0,7639×10–3
25,46×10–3
infinit

Qüestió 4: Es vol aixecar una massa m=1200 kg utilitzant una premsa hidràulica. La secció transversal de l’èmbol gran és de 30000 mm2 i la del petit és de 1000mm2. Quina força Fcal exercir sobre l’èmbol petit? (preneu g=9,807m/s2)

353,1 kN
392,3 N
40 N
36 kN

Qüestió 5: El Ti-6Al-7Nb és un aliatge biocompatible de titani àmpliament utilitzat en aplicacions quirúrgiques. Conté un 5,5% d’alumini (Al), un 6,5% de niobi (Nb), 0,25% de ferro (Fe), un 0,08% de carboni (C) i la resta és titani (Ti). En l’obtenció d’aquest aliatge, quina quantitat de niobi cal per a aliar-lo amb 250kg de titani?

18,54 kg
15,68 kg
16,25 kg
21,92 kg

EXERCICI 2

Es vol dissenyar el circuit que controla l’alarma interior d’avís d’un cotxe. Aquesta alar-ma ha de sonar quan el cotxe sobrepassa els 20km/h i es compleix alguna de les condicions següents: que el conductor no porta el cinturó de seguretat cordat o que porta els llums de curt abast apagats quan és fosc. Utilitzant les variables d’estat següents:

a) Escriviu la taula de veritat del sistema.

b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.

c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent.

EXERCICI 3

S’instal·la en una cadira de rodes manual un sistema electromecànic dissenyat per a ajudar l’assistent que empeny la cadira. El sistema d’accionament està format per una bateria ideal d’ió liti de tensió Ubat=12V i energia Ebat=240Wh, un motor de rendiment ηmot=0,87, un reductor de rendiment ηred=0,95 i dues rodes auxiliars de diàmetre d=200mm que toquen a terra. La relació de transmissió entre la velocitat de rotació de les rodes nr i la velocitat de rotació del motor nmot és τ=nr/nmot=0,08.

En les condicions d’estudi, es fa avançar la cadira en línia recta a una velocitat constant v=3,7km/h per un terreny horitzontal i sense que les rodes llisquin. El motor consumeix una potència Pcons=75W. Determineu, per a aquestes condicions:

a)La velocitat angular de les rodes auxiliars ωr i la velocitat angular a l’eix del motor ωmot.

ωr=5,10 rad/s i ωmot=63,75 rad/s
ωr=10,28 rad/s i ωmot=128,5 rad/s
ωr=0,51 rad/s i ωmot=6,375 rad/s
ωr=1,02 rad/s i ωmot=12,81 rad/s

b)La potència a l’eix de les rodes Psubm.

65,25 W
71,25 W
61,99 W
198,36 W

c)El parell Γ a l’eix del motor.

1,023 N·m
0,507 N·m
10,23 N·m
5,093 N·m

d) El temps màxim t de funcionament del conjunt i la distància màxima recorreguda srec.

t=3,20h i srec=11,84 km
t=3,87h i srec=14,32 km
t=3,67h i srec=13,61 km
t=3,36h i srec=12,46 km

EXERCICI 4

Una estufa d’exterior alimentada amb gas butà té un consum regulable d’entre cmín=450g/h i cmàx=800g/h de butà. El poder calorífic del butà és pb=49,61MJ/kg i es distri-bueix en bombones que contenen una massa de butà de mb=12,5kg. Determineu:

a)La potència mínima Pmín i màxima Pmàx de l’estufa.

Pmín=62,01 kW Pmàx=110,1 kW
Pmín=2,232 kW Pmàx=3,968 kW
Pmín=6,2 kW Pmàx=11,02 kW
Pmín=22,32 kW Pmàx=39,68 kW

b)La durada de funcionament màxima d’una bombona tmàx.

15,6h
10,0h
27,7h
5,63h

c)El gràfic de la durada t d’una bombona en hores, en funció del consum c de butà, i indiqueu-ne les escales.

Una terrassa de bar té instal·lades n=3 d’aquestes estufes que funcionen durant tbar=10hores al dia a potència màxima. L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic estima un fac-tor d’emissió FE=2,96kg de CO2 per cada kilogram de gas butà. Determineu:

d) La massa de CO2 emesa en un dia de funcionament mCO2.

71,04 kg CO2
23,68 kg CO2
7,104 kg CO2
2,368 kg CO2

EXERCICI 5

El fanal de massa m=30kg penja del punt mitjà de la barra BO de longitud LBO=2L, que està articulada a la paret en el punt O. El tirant AB és d’acer (de límit elàstic σ=250MPa) i té un diàmetre d=4mm que manté el sistema en equilibri (vegeu la figura). Les masses de tots els elements excepte la del fanal són negligibles.

a)Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la barra BO.

Determineu:

b) La força TAB a la qual està sotmès el tirant.

147,15 N
84,95 N
254,87 N
294,3 N

c)La tensió σAB del tirant.

20,28 MPa
11,71 MPa
6,76 MPa
23,46 MPa

d) Les forces horitzontal FH i vertical FV a l’articulació O.

FH= 254,87 N i FV= 294,3 N
FH= 84,95 N i FV= 294,3×10–3 N
FH= 294,3 N i FV= 294,3 N
FH= 147,15 N i FV= 294,3×10–3 N

e) Què passaria si el diàmetre del cable d’acer fos d′=1mm?

Que es trencaria.
Que el suportaria

EXERCICI 6

Un calefactor elèctric consta de dues resistències idèntiques R1 i R2 que es poden connectar en sèrie o en paraŀlel en funció d’un selector que permet triar dos nivells de potència diferents. El fil de cada resistència té una llargària L = 20 m, un diàmetre d = 0,1 mm i una resistivitat ρ = 16 × 10-9 Ω m. El calefactor es connecta a una tensió U = 230 V. Determineu:

a)La resistència R1.

2,04X10-3
40,74 Ω
4,07x10-3
10,19 Ω >

b) La resistència màxima Rmàx i mínima Rmín del circuit elèctric.

Rmàx = 20,37 Ω i Rmín = 81,48 Ω
Rmàx = 81,48 Ω i Rmín = 20,37 Ω

c)La potència màxima que consumeix el calefactor Pmàx.

2,39 kW
2,82 kW
6,76 kW
3,46 kW

Si el calefactor funciona a potència màxima durant 1 hora al dia, 30 dies al mes, i el preu del kW h consumit és de p = 0,15 €/(kW h), determineu:

d) El cost mensual c del consum elèctric.

11,66€
20,32€
12,40€
15,74€