Proves d’accés a la universitat


Tecnologia industrial


Sèrie 3

Responeu als sis exercicis següents.

EXERCICI 1

Qüestió 1: Es disposa d’un cable d’acer de 10m de longitud i 1000mm2 de secció. Quina força cal aplicar perquè s’allargui 10mm? El mòdul elàstic del material és 207GPa.

207kN
20,7kN
2,07kN
2,07MN

Qüestió 2: Quin serà el valor de L si la figura compleix les toleràncies indicades?

Qüestió 3: Un cotxe elèctric disposa d’una bateria ideal de capacitat 41kWh. El motor, quan treba-lla en el règim de potència màxima, subministra 80kW i consumeix 172Wh/km. En aquestes condicions, quina distància podrà recórrer el vehicle utilitzant el 50% de la capacitat de la bateria?

9,535km
238,4km
256,3km
119,2km

Qüestió 4: En una terrassa de bar hi ha instal·lades 4 estufes de butà que funcionen 8 hores cada dia. El consum de cadascuna d’elles és de 600g de butà per hora. L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic estima un factor d’emissió de 2,96kg de CO2 per cada kilogram de gas butà i un fac-tor de 2,79kg de CO2 per cada litre de gasoil. Quants kilòmetres es podran recórrer amb un cotxe de gasoil que té un consum de 5,4L/100km fins a emetre la mateixa quantitat de CO2que les 4 estufes del bar funcionant 1dia?

355,6km
94,31km
377,2km
47,15km

Qüestió 5: Una bombona d’aire de busseig conté 15 litres a 20°C i 22MPa. Considerant que té un comportament de gas ideal, determineu el volum d’aquest aire quan es troba a la mateixa temperatura, però a una pressió de 1013hPa.

217,2L
3,258m3
2,962m3
3,258L

EXERCICI 2

Es té un sistema combinatori binari de 3 entrades que controla l’encesa d’un cartell llu-minós. El cartell s’il·lumina si el conjunt dels 3 dígits d’entrada és un número capicua.Utilitzant les variables d’estat següents:

a) Escriviu la taula de veritat del sistema.

b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.

c) Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent.

EXERCICI 3

Un mòbil de joguina penja de la barra en forma de colze OC articulada al punt O. El tirant AB manté el sistema en equilibri.

En les condicions d’anàlisi, la massa m2 té un valor m2=0,2kg. Considerant la massa de totes les barres i cables negligible, determineu:

a)El valor de les masses m1, m2 i m3 perquè el sistema estigui en equilibri en la posició que mostra la figura i la força TCD del cable CD.

TCD=12,44N
TCD=11,44N
TCD=-11,44N
TCD=-12,44N

b)El diagrama de sòlid lliure de la barra OBC.

c)La força TAB a la qual està sotmès el tirant AB.

17,31N
19,31N
18,31N
20,31N

d) Les forces horitzontal FH i vertical FV a l’articulació O.

FH= 18,31N N i FV= 11,44N
FH= 19,31N N i FV= 13,44N
FH= 20,31N N i FV= 11,44N
FH= 18,31N N i FV= 13,44N

EXERCICI 4

Un cotxe de benzina de massa m=1650kg es desplaça per un terreny horitzontal i accelera de v1=80km/h a v2=120km/h en t=6,9s. El poder calorífic de la benzina és p=46MJ/kg i la seva densitat ρ= 0,72g/cm3. El rendiment del conjunt motor i transmissió és η=0,4. Suposant negligible la fricció amb l’aire, determineu:

a)La potència mitjana desenvolupada pel motor Pútil.

62,91kW
75,42kW
73,81kW
68,61kW

b)L’energia consumida Econs.

1373kJ
1854kJ
1273kJ
1137kJ

c)El volum de combustible utilitzat V.

43,78cm3
39,53cm3
38,44cm3
36,44cm3

EXERCICI 5

Una cadira de rodes elèctrica utilitza una bateria ideal de capacitat c=74Ah i tensió U=12V per a avançar per una pujada on l’angle que forma el perfil del carrer amb l’horitzon-tal és α1=6°. La massa del conjunt persona més cadira és m=190kg i avancen a v=5km/h. El rendiment del motor-reductor és η=0,81. Si la fricció amb l’aire es considera negligible, determineu:

a)La potència consumida pel motor Pcons.

334,0W
284,9W
357,5W
327,6W

Determineu:

b) L’energia disponible a la bateria Ebat.

938W·h
888W·h
846W·h
957W·h

c)El temps màxim tmàx de funcionament de la cadira i la distància màxima smàx recorr-guda en les condicions de funcionament descrites.

𝑡= 2,863h i 𝑠1=13,29km
𝑡= 1,659h i 𝑠1=19,32km
𝑡= 2,659h i 𝑠1=15,77km
𝑡= 1,863h i 𝑠1=16,34km

d) La reducció de distància màxima recorreguda Δs si, anant a la mateixa velocitat, la inclinació fos α2=10°.

𝑠2= 9,952km i Δs=5,292km
𝑠2= 8,003km i Δs=6,482km
𝑠2= 7,003km i Δs=5,292km
𝑠2= 9,067km i Δs=7,252km

EXERCICI 6

Per a mantenir la temperatura d’un hivernacle entre 15°C i 18°C, s’utilitza una caldera d’aigua de rendiment ηc=0,91 que util itza gasoil com a combustible. De mitjana, la cal-dera subministra una potència Psubm=1758kW durant 4 hores al dia, 170dies l’any. El poder calorífic del gasoil és pc=44,8MJ/kg, la seva densitat és ρgasoil=0,85kg/L, i té un cost cgasoil=0,893€/L. S’estima que el factor d’emissions del gasoil és de FE=2,79kg de CO2 per litre de combustible. Determineu:

a)L’energia subministrada a l’hivernacle Esubm i l’energia consumida Econs per la caldera durant un any.

Esubm=1045MW·h i Econs=1214MW·h
Esubm=1195MW·h i Econs=1314MW·h
Esubm=2195MW·h i Econs=1214MW·h
Esubm=2045MW·h i Econs=1314MW·h >

b) El volum anual de gasoil consumit V.

124,2m3
153,9m3
174,2m3
184,2m3

c)LEl cost anual del carburant ctot.

110,9k€
134,9k€
128,9k€
174,9k€

La quantitat mCO2 de CO2 emesa durant un any.

d) El cost mensual c del consum elèctric.

346,5·103kg
287,5·103kg
396,5·103kg
246,5·103kg